Sekilas Tentang Haji

Januari 1, 2011 | In: Sekilas Haji

Kewajiban Berhaji

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali-Imran:97)

“Dan Ingatlah ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan Kami jadikan sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat (QS. Al-Baqarah:125)

Janji ALLAH tentang Haji Mabrur

Dari Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah bersabda, “Barangsiapa haji lalu dia tidak rafats (berkata kotor) dan tidak melakukan perbuatan fasik, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya.” Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. (Muttafaq Alaih)

Rasulullah bersabda “Umrah ke umrah adalah pelebur dosa di antara keduanya. Haji mabrur tidak ada balasan, kecuali surga.” Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. (Muttafaq Alaih)

Ancaman bagi Yang Tidak Berhaji walaupun Mampu

Abdullah bin Abbas berkata, “Barangsiapa memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji tetapi ia tidak menjalankannya atau memiliki harta sampai sebatas nisab tetapi ia tidak membayarkan zakatnya, niscaya akan meminta raj’ah (kembali) di kala mati.”

Seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, “Berapa nisab harta?” Ibnu Abbas menjawab, “Jika uang perak telah mencapai 200 dirham atau uang emas yang setara dengannya, wajib dikeluarkan zakatnya”. “Apakah yang mewajibkan haji?” tanya seorang lagi. Beliau menjawab, “Perbekalan dan kendaraan.”

Apakah Haji Itu?

Secara lughawi (bahasa), haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi.

Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti Menurut istilah syara’, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula.

Ibadah Inti Haji

8 Dzulhijjah: Mabit di Mina
9 Dzulhijjah: Wukuf di Arafah dan Mabit di Muzdalifah
10 Dzulhijjah: Melempar Jumrah Aqabah, Tahalul, Kurban dan Thawaf Ifadah & Sai
11-13 Dzulhijjah: Mabit di Mina & Melempar 3 Jumrah
Thawaf Wada sebelum meninggalkan Mekkah

Comment Form